De huidige concept Participatienota, of: aanleiding voor dit initiatief

Op dit moment is er nog geen definitieve Participatienota. Het is de mening van de initiatiefnemers dat de huidige concept  Participatienota een nogal theoretisch en intern gericht beleidsstuk is; eenzijdig vanuit de gemeente redenerend met weinig of geen aandacht voor het perspectief van de burger, voor burgerinitiatieven of welke rol voor de burger dan ook. In dit bericht een korte toelichting.

In 2002 is de ontwerpnota “Samenspraak maakt inspraak” ontwikkeld in samenspraak met
bewonersvertegenwoordigers uit o.a. de Filmwijk. In 2002 werd de uiteindelijke nota omgevormd tot de
nota “Samenspraak vindt Weerklank”. Deze heeft jarenlang als leidraad gediend bij gesprekken met alle
betrokkenen.

Op 28 augustus 2008 was er een motie , opgesteld door Leefbaar Almere en Groen Links, waarin het college door de raad werd verzocht de nota “Samenspraak maakt Weerklank” te herschrijven in de geest van “Informeren, Samenspraak, Inspraak, Tegenspraak”. Hieruit is een concept Participatienota voortgekomen waarin de omgangsregels tussen gemeente en bewoners zijn geregeld bij ingrepen in hun leefomgeving. Deze concept Participatienota is echter tot stand gekomen vanuit een gemeentelijk perspectief, waarin helaas de inspraak van bewoners ontbreekt.

Het huidige participatiebeleid bestaat in hoofdzaak uit de door de raad in 2006 vastgestelde Inspraakverordening, maar beperkt zich grotendeels tot het volgen van bij wet geregelde vormen van inspraak, zoals vastgelegd in de Wet Ruimtelijke ontwikkeling, Wet Milieubeheer etc.

Zie: Participatienota 2009, website gemeente Almere

 

 


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *