Update over gesprek met burgemeester

Maandagavond 17 juli heeft naar aanleiding van de petitie het door de burgemeester gewenste gesprek met de woordvoerder van de klankbordgroepen en BPA plaatsgevonden. Het was een constructief, open en plezierig gesprek waarin goed naar elkaar geluisterd is. Maribel Gonzalez-Zwart kreeg ruim de gelegenheid om de gang van zaken die heeft geleid tot het opzetten van de petitie naar voren te brengen. En ook Raoul de Leeuw en Ad Kuijper als vertegenwoordigers van BPA hadden volop de mogelijkheid om hun ernstige zorgen over het gebrek aan betrokkenheid van inwoners bij ruimtelijke ingrepen toe te lichten. Belangrijk punt hierbij is dat BPA de betrokkenheid en inbreng van bewoners even belangrijk vindt als de rol van de bestuursorganen ten aanzien van het algemeen belang.

Petitie tegen het college

Van de zijde van de burgemeester werd veel begrip getoond voor hetgeen door Maribel Gonzalez-Zwart en BPA werd ingebracht. Dit leidde tot een discussie over de wijze waarop de gemeente samen met de ondertekenaars van de petitie tot een verbetering van de betrokkenheid van inwoners zou kunnen komen. Gedacht wordt aan de vorming van een werkgroep, zo mogelijk onder leiding van een onafhankelijk persoon, waarin de gemeente samen met vertegenwoordigers van de ondertekenaars van de petitie een werkwijze ontwikkelt om tijdige betrokkenheid van inwoners, voordat er bestuurlijke besluiten worden genomen, daadwerkelijk te realiseren en op nog enkele punten verbeteringen door te voeren. Het nakomen van afspraken door de gemeente is zo’n verbeterpunt.

In de werkgroep zouden ook enkele raadsleden zitting kunnen nemen.

Allen aan tafel onderschrijven dat focussen op een beperkt aantal verbeterpunten van belang is. Wat Maribel Gonzalez-Zwart en BPA betreft zijn dit er hooguit vier onderwerpen.

Het is de bedoeling dat direct na de zomervakantie de Raad wordt geconfronteerd met de petitie en wordt geïnformeerd over het proces dat zal moeten leiden tot duidelijke afspraken over de verbetering van de betrokkenheid van inwoners bij nieuwe plannen en ontwikkelingen.

De burgemeester heeft aangegeven dat hij het resultaat van het gesprek zal meenemen naar het college. Maribel Gonzalez-Zwart en BPA hebben er vertrouwen in dat de burgemeester een positieve rol wil vervullen bij het verbeteren van de betrokkenheid van inwoners.

Tot slot is van de zijde van Maribel Gonzalez-Zwart en BPA aangegeven dat zij en de ondertekenaars van de petitie hopen dat leden van het college en ambtenaren van de gemeente hen niet meer wegzet als NIMBY’s of zeurende burgers.

Inmiddels is in de krant een artikel hierover verschenen:

Werkgroep moet betrokkenheid bewoners verbeteren

BPA is ervan overtuigd dat via de in te stellen werkgroep met steun van de burgemeester als portefeuillehouder met een breder draagvlak er stappen genomen kunnen worden de betrokkenheid van burgers echt te verbeteren. We zijn evenwel niet naïef en zullen er voor waken dat we gezamenlijk deze doelstelling echt gaan behalen.

Namens BPA,

Ad Kuijper en Raoul de Leeuw

 


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *