Burgerparticipatie

19 december 2013 is de Almeerse Participatienota door de gemeenteraad met algemene stemmen vastgesteld.  De initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze nota. Wij zijn dan ook tevreden met dit resultaat.

Wat is Burgerparticipatie?

Burgerparticipatie is een manier van werken waarbij de gemeente burgers en belanghebbenden betrekt, om in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken, samen te werken en inbreng te hebben in de beleids- en/of planvorming inzake projecten die direct of indirect invloed hebben op de leefomgeving.

De kernpunten waarvoor wij ons hebben ingespannen zijn in deze nieuwe nota vastgelegd.

  • Vanzelfsprekendheid: steeds proberen maximale participatie te realiseren.
  • Transparantie: duidelijk uitleggen wat de inspraakmogelijkheden zijn.
  • Communicatie: duidelijke en vooral tijdige communicatie zodat bewoners echt mee kunnen
    participeren.
  • Evaluatie: jaarlijkse beoordeling van een aantal participatieprocessen door bewoners (de BPA)
    met een rapportage aan de raad om de participatieregels te borgen en verder te verbeteren.